Konference k česko-polské spolupráci v oblasti dopravy

Aktuální přeshraniční linky

V současné době jsou pro cestující zajišťovány dvě přeshraniční železniční linky mezi Českou republikou a Polskem.

První linka D26 vede z Trutnova přes hraniční přechod Královec/Lubawka a Kamiennou Góru do Sędzisławi. Během čtrnácti let provozu na této lince došlo z důvodu zájmu veřejnosti k rozšíření nabídky spojení z víkendového provozu na celotýdenní provoz v období turistické sezóny. Celoročně je linka provozována v úseku Královec – Sędzisław. Rozsah dopravy je na území Královéhradeckého kraje zajišťován 4 páry spojů, které ujedou celkem více jak 23 500 km/rok. Na území polské strany je rozsah dopravy zajištěn 6 páry spojů s celkovým počtem kilometrů více jak 82 000 za rok. Během letošní turistické sezóny bylo na lince přepraveno více jak 6 000 cestujících.

Do budoucna je rozvojový potenciál a příležitosti na lince D26 vnímán ze strany Královéhradeckého kraje převážně ve zkrácení cestovní doby mezi Trutnovem a stanicí Sędzisław  na 50 minut, zavedení pravidelného celoročního provozu, provozu v pravidelném dvouhodinovém intervalu nebo rozšíření platnosti tarifu IREDO na celou trať Trutnov – Sędzisław.

Druhá linka D28 směřuje z Wrocławi přes Wałbrzych a hraniční přechod Meziměstí/Mieroszów do Adršpachu. Od roku 2018 je linka v provozu o sobotách, nedělích a svátcích v období turistické sezóny. Linka je oblíbená převážně cestujícími z polské strany, kteří míří do skalního města v Adršpachu. Během letošní turistické sezóny linka přepravila více jak 21 000 cestujících. Doprava je na lince zajišťována dvěma páry spojů s rozsahem 4 000 km/rok po území Královéhradeckého kraje a 22 000 km/rok po území Dolnoslezského vojvodství.

Rozvojový potenciál na lince D28 je vnímán ve zkrácení cestovní doby v úseku Wałbrzych Główny – Meziměstí na 25 min, zřízení výhybny „Teplice nad Metují město“ nebo rozšíření platnosti tarifu IREDO na celou trať Adršpach – Wałbrzych.

Dotační program INTERREG CZ – PL

Jedním z diskutovaných témat byl i stav železniční infrastruktury, který v některých částech není optimální. Jedná se například o špatný stav trati Boguszów Gorce Wschód – Meziměstí nebo nedostatečná kapacita trati Teplice nad Metují – Adršpach.

K tomu je vhodné využité evropského dotačního programu INTERREG CZ – PL, který podporuje modernizaci přeshraničních železničních tratí. V dotačním programu pro období 2021 – 2027 je alokováno pro železnici cca 386 mil. Kč. Vhodné projektové záměry, které připravuje Správa železnic na české straně jsou:

  • rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město – zde dojde k obnovení výhybny s možností křižování vlaků, čímž bude zvýšena kapacita trati, zároveň zde bude vybudováno nové nástupiště a bude zde možné využívat přestup  mezi osobními automobily a vlaky (parkoviště P+R pro návštěvníky Adršpašsko-teplických skal),
  • rekonstrukce dopravny Janovice u Trutnova – zřízení samovratných výhybek a nového nástupiště, stavba přinese zkrácení jízdní doby a eliminace zpoždění při mimořádnostech,
  • oprava traťového úseku Trutnov Poříčí – Královec státní hranice – obnova svršku a spodku ve vybraných úsecích, oprava mostů a nástupišť, modernizace přístřešků pro cestující a osvětlení,
  • zřízení výhybny Česká Metuje – zřízení výhybny pro možnost křižování vlaků, zkrácení jízdní doby vlaků a zvýšení kapacity trati zejména při mimořádnostech.

Pro podání žádosti o dotační program INTERREG CZ – PL je však nutné mít projekt na obou stranách hranice. V současné době bohužel nejsou vybrány vhodné projekty na polském území.

Nové spojení z Hradce Králové do Wrocławi

Jako zásadní příležitost v česko-polské spolupráci vnímají zástupci Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství zavedení nového spojení formou přímých vlaků na trase Hradec Králové – Náchod – Meziměstí – Wałbrzych – Wrocław v každodenním celoročním provozu. Předpokládané zahájení provozu těchto vlaků je v prosinci 2024. Nejprve je však nutné se společně dohodnout na provozním konceptu (jízdní řád), zajištění vhodných železničních vozidel splňující požadavky pro přeshraniční provoz, způsob objednávky dopravního výkonu, financování provozu a modernizaci železní infrastruktury, která spočívá ve zřízení výhybny Česká Metuje, opravy trati v úseku Boguszów Gorce Wschód – Mieroszów – Meziměstí a přizpůsobení stanice Mieroszów pro možnost pravidelného křižování vlaků.

Na základě dohody obou partnerů se ještě do konce letošního roku uskuteční speciální jednání objednatelů i za účastí zástupců dopravních společností, na kterém budou projednávány technické aspekty nového přeshraničního spojení.

Vysokorychlostní trať Praha – Hradec Králové – Wrocław

Velmi zajímavou součástí konference bylo seznámení s aktuálním stavem přípravy studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław. V dubnu 2019 byla mezi SŽDC a CPK (Centralny Port Komunikacyjny) uzavřena smlouva o spolupráci. V první polovině roku 2021 byla podepsána smlouva se zpracovatelem studie proveditelnosti.

Studie proveditelnosti prověřuje 5 základních variant (pro osobní dopravu, pro smíšenou dopravu, různé využití stávajících tratí). Do Polska je sledován pouze přechod v oblasti Královec/Lubawka.

Součástí všech variant je modernizace stávajících tratí severně od Hradce Králové (Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – Svoboda nad Úpou; Česká Skalice – Náchod – Broumov vč. tzv. Vysokovské spojky; Teplice nad Metují – Adršpach – Trutnov). Ze studie proveditelnosti vyplývá přínos ve využití přeshraničního spojení přes 8 200 – 8 800 lidí za den v obou směrech. Studie proveditelnosti by měla být dokončena do konce října.