Kraj schválil rozsah dopravní obslužnosti na svém území pro rok 2022

Dopravní obslužností v kraji se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.
 
Dopravní obslužnost je zajišťována veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou. Její celkový rozsah je specifikován počtem kilometrů, které souvisí se smluvním zajištěním provozu autobusových a vlakových spojů, jež Královéhradecký kraj pro příslušné období objednává na svém území u jednotlivých dopravců, sousedních krajů nebo u některých obcí.

Veřejná linková autobusová doprava

V roce 2022 bude největší podíl z celkového rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje zajišťován na základě objednávek dopravního výkonu s autobusovými dopravci dle "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje", jejichž smluvní plnění bylo zahájeno od 07.03.2021.
 
Kromě uvedeného smluvního zajištění je z technologických a provozních důvodů provozována část dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje linkami a spoji, které jsou objednávány Libereckým, Středočeským a Pardubickým krajem. Jedná se o linky a spoje provozované přes hranice Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého kraje. Naopak v některých případech Královéhradecký kraj zajišťuje dopravní obslužnost na území těchto sousedních krajů.
 
Celkový předpokládaný rozsah dopravní obslužnosti realizovaný veřejnou linkovou autobusovou dopravou vycházející z objednávky Královéhradeckého kraje pro rok 2022 je 19 552,3 tis. km. Z celkového předpokládaného rozsahu téměř 94 % km objednává na svém území Královéhradecký kraj. Zbylý podíl kilometrů na území kraje mají v objednávce sousední kraje, město Náchod a Rychnov nad Kněžnou.

Předpokládaný rozsah v tis.km na období 01. 01. 2022 – 31.12.2022

rozsah DO2022_bus

V roce 2022 se opětovně předpokládá realizace stavebních prací spojených s rekonstrukcí a opravou silnic I., II. a III. třídy, které budou znamenat uzavření některých úseku silnic a vedení autobusových spojů po objízdných trasách, které mají dopad na navýšení kilometrické délky spojů. Výlukové jízdní řády pro dopravce a cestující budou schvalovány kromě řádných termínů také operativně v mimořádných termínech.

V rámci termínů změn jízdních řádů vyhlášených Ministerstvem dopravy (tzn. březen, červen, září, prosinec) a v případě potřeby přijetí mimořádných změn jízdních řádů, předpokládáme dílčí úpravy v rozsahu, trasách a časových polohách autobusových spojů související s akceptací připomínek místní samosprávy nebo cestujících. Jejich přijetí by vedlo zejména ke zlepšení dopravní obslužnosti obcí, dopravy žáků do základních a středních škol, dopravy do významných průmyslových podniků, prohloubení podpory regionálního rozvoje a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. V případě, že dojde ke snížení poptávky u stávajících spojů, může dojít k jejich zrušení.

Z výše uvedených důvodů je schválen rozsah veřejné linkové autobusové dopravy pro rok 2022 v minimálním rozsahu 19,2 mil. km a v maximálním rozsahu 19,8 mil. km.

Veřejná drážní osobní doprava

Královéhradecký kraj uzavřel v druhé polovině roku 2021 novou 10letou smlouvu s dopravcem České dráhy a.s., která tak bude i nadále zajišťovat významnou majoritu dopravních výkonů v kraji. V prvním čtvrtletí roku 2022 bude navíc pokračovat jednání s dopravcem GW Train Regio a.s. o zajištění sezónních linek z oblasti Trutnovska do Polska.
 
Kromě výše uvedených smluvních dopravců zajišťuje veřejnou drážní osobní dopravu na území Královéhradeckého kraje také dopravce ARRIVA vlaky prostřednictvím smlouvy s Libereckým krajem a dopravce České dráhy a.s. prostřednictvím smlouvy s Pardubickým a Středočeským krajem.
 
Královéhradecký kraj objednává u drážních dopravců a sousedních krajů osobní a spěšné vlaky.
 
Celkový předpokládaný rozsah veřejné drážní osobní dopravy vycházející z objednávky Královéhradeckého kraje na rok 2022 je schválen na 5 866,7 tis. vlkm. Z celkového předpokládaného rozsahu objednává 87 % km na svém území Královéhradecký kraj. Zbylý podíl vlakových kilometrů na území kraje mají v objednávce sousední kraje.

Předpokládaný rozsah v tis.vlkm na období 01. 01. 2022 – 31.12.2022

rozsah DO2022_vlak
V průběhu letošního roku může dojít v termínech stanovených pro změnu jízdního řádu vyhlášeným provozovatelem dráhy (např. k termínu od 12.6.2022) k dílčím úpravám rozsahu vlakových spojů reagujících na aktuální technologické a provozní záležitosti.
 
Z výše uvedeného důvodu je schválen rozsah drážní dopravní obslužnosti pro rok 2022 v minimálním rozsahu 5,7 mil. vlkm a v maximálním rozsahu 5,9 mil. vlkm.

Pro doplnění uvádíme, že rychlíky jsou součástí dálkové dopravy objednávané ze strany Ministerstva dopravy. V Královéhradeckém kraji jsou provozovány následující rychlíkové linky:

 Dopravce   Linka 
 Objednaný dopravní výkon
na území KHK (tis. vlkm / rok)
České dráhy a.s.  R10  830
Arriva vlaky s.r.o.  R14A  430