Rozsah dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2024

Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.

Rozsah dopravní obslužnosti je specifikován celkovým počtem kilometrů, které souvisí se smluvním zajištěním provozu autobusových a vlakových spojů, jež Královéhradecký kraj pro příslušné období objednává na svém území u jednotlivých dopravců, sousedních krajů nebo u některých obcí.

Plánovaný rozsah dopravní obslužnosti je schvalován v rozmezí minimálního a maximálního rozsahu. Schvalované rozpětí umožňuje kraji, jako objednateli veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, reagovat v průběhu aktuálního roku na změny přepravních potřeb. Stanované rozmezí také slouží k pokrytí zvýšeného kilometrického rozsahu, který v průběhu roku vzniká např. vlivem výlukové činnosti (objízdné trasy).

Veřejná linková autobusová doprava

Celkový rozsah dopravní obslužnosti realizovaný veřejnou linkovou autobusovou dopravou vycházející z objednávky Královéhradeckého kraje pro rok 2024 je předpokládán ve výši 19 544,1 tis. km.

Z celkového předpokládaného rozsahu téměř 93 % km objednává na svém území Královéhradecký kraj prostřednictvím autobusových dopravců, kteří mají s krajem uzavřené "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje". 

Kromě tohoto smluvního zajištění je z technologických a provozních důvodů provozována část dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje linkami a spoji, které jsou objednávány Libereckým, Středočeským a Pardubickým krajem. Jedná se o linky a spoje provozované přes hranice Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého kraje.

Zbylý podíl kilometrů na území kraje je zajišťován prostřednictvím města Náchod a Rychnov nad Kněžnou.

Struktura rozsahu dopravní obslužnosti veřejné linkové autobusové dopravy na území KHK pro rok 2024:

rozsah_autobusová doprava_2024

V roce 2024 se opětovně předpokládá realizace stavebních prací spojených s rekonstrukcí a opravou silnic I., II. a III. třídy, která bude znamenat uzavření některých úseku silnic a vedení autobusových spojů po objízdných trasách, které mají dopad na navýšení kilometrické délky spojů. V současné době není možné přesně určit rozsah výlukové dopravy.

V rámci termínů změn jízdních řádů vyhlášených Ministerstvem dopravy (tzn. březen, červen, září, prosinec) a v případě potřeby přijetí mimořádných změn jízdních řádů, předpokládá kraj dílčí úpravy v rozsahu, trasách a časových polohách autobusových spojů související s akceptací připomínek místní samosprávy nebo cestujících. Jejich přijetí by vedlo zejména ke zlepšení dopravní obslužnosti obcí, dopravy žáků do základních a středních škol, dopravy do významných podniků, prohloubení podpory regionálního rozvoje a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.

Rok 2024 je zároveň rokem přestupním, což prakticky znamená zvýšení rozsahu dopravní obslužnosti o cca 70 tis. km.

Z výše uvedených důvodů je pro rok 2024 schválen rozsah veřejné linkové autobusové dopravy v minimálním rozsahu 19,3 mil. km a v maximálním rozsahu 19,9 mil. km.

Veřejná drážní osobní doprava

Celkový rozsah veřejné drážní osobní dopravy vycházející z objednávky Královéhradeckého kraje pro rok 2024 je předpokládán ve výši 5 891,9 tis. vlkm.

Z celkového předpokládaného rozsahu objednává 87 % vlkm na svém území Královéhradecký kraj u dopravce České dráhy a.s. Dopravce GW Train Regio a.s. bude zajišťovat provoz sezónních linek z Trutnova a Adršpachu do Dolnoslezského vojvodství.

Kromě výše uvedených smluvních dopravců zajišťuje veřejnou drážní osobní dopravu na území Královéhradeckého kraje také dopravce ARRIVA vlaky prostřednictvím smlouvy s Libereckým krajem a dopravce České dráhy a.s. prostřednictvím smlouvy s Pardubickým a Středočeským krajem.

Struktura rozsahu dopravní obslužnosti veřejné drážní osobní dopravy na území KHK pro rok 2024:

rozsah_železniční doprava_2024

V průběhu letošního roku může dojít v termínech stanovených pro změnu jízdního řádu vyhlášeným Správou železnic, která je provozovatelem dráhy, k dílčím úpravám rozsahu vlakových spojů. Dílčí úpravy rozsahu mohou být reakcí na změnu přepravních potřeb na území kraje.

Z výše uvedeného důvodu je pro rok 2024 schválen rozsah veřejné drážní osobní dopravy v minimálním rozsahu 5,7 mil. vlkm a v maximálním rozsahu 5,9 mil. vlkm.